ESH Decor Oy
Maalaus, sisustus, sisustusuunnittelu, remontti, siivous 

ESH Decor Oy:n tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan
velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää
informointivelvoitteen.

    1. Rekisterinpitäjä  

ESH Decor Oy

Y-tunnus
2652013-5

Sunantie 12 D 62

02760 Espoo

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Päivi Tuovinen

040-7017162

info@eshdecor.fi

    2. Rekisterin nimi  

ESH Decor Oy.n asiakastietorekisteri

3. Rekisteröidyt

Asiakkaat

    4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus  

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään
rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitoon, palveluiden tuottamiseen ja
tarjoamiseen. Porin kotihoito asiakkaiden rekisterin ylläpito on ulkoistettu
rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille Fastroille, joka ylläpitää Hilkka ohjelmistoa johon Porin kotihoidon työntekijät kirjaa asiakaskäynnit sekä asiakkaan yhteystiedot ja tarvittavat hoitotiedot. Pääkäyttäjinä ohjelmassa kotihoidonesimies, sekä hallinnonjohtaja Päivi Tuovinen. Porin kaupungin palveluseteliasiakkaiden kotihoito asiakas käynnit kirjataan Porin kaupungin ylläpitämään Palse sähköiseen ohjelmaan, jonka ylläpidosta vastaa Porin kaupunki. Kirjapito- ja laskutusaineisto hoidetaan Passeli ohjelmistolla, johon kirjataan asiakkaiden yhteystiedot. Päivi Tuovisella on yksinomaan käyttöoikeus Passeli ohjelmaan. Kaikki yhteistyökumppanit noudattavat tietosuoja asetuksen määräyksiä.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot: Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero,
katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka.

Asiakastiedot: Asiakassuhteen
hoitamiseen liittyvät tiedot. Palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot
sekä asiakashistoriaan liittyvät tiedot.

    6. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä
koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

ESH Decor Oy/ Päivi Tuovinen

Sunantie 12 D 62

02760 Espoo

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä,
mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos
tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen
joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu
ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi
rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme
kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee,
että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

      7. Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään
asiakassuhteen syntyessä tai kaupungilta/kunnalta. Tietoja päivitetään tarpeen
mukaan asiakassuhteen aikana.

    8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin ESH Decor Oy.n ulkopuolelle.

Tietoja luovutetaan lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille.

    9. Käsittelyn kesto  

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa,
jonka jälkeen tiedot arkistoidaan. Rekisterinpitäjän on oikeus säilyttää
rekisterin piiriin kuuluvia tietoja enintään kuuden vuoden ajan. Rekisterinpitäjällä
on velvollisuus säilyttää lakisääteisiä aineistoja kymmenen vuotta.

    10. Henkilötietojen käsittelijät  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät
henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn voi myös osittain ulkoistaa kolmannelle
osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin
asianmukaisesti. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu
salasanoin. Paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja lukitussa
kaapissa.

    11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.